DBS versio 0.08

DBS on tertun palvelinohjelma, joka vastaanottaa asiakkaan selaimelta sivupyyntöjä, kutsuu sovellusohjelmaa (DBA), joka muotostaa sivupyynnön pohjalta vastauksen. Vastaus palautetaan DBS:lle, joka lähettää tuloksen asiakkaalle.

Edit: muutoksia julkaisun jälkeen:

Palvelimissa on vielä ongelmaa Safari-selaimen kanssa, safari menee “luuppiin”, jos haetaan sekä portillista ja portitonta URL:ää vuorotellen (moijari.com ja moijari.com:5005).

.ico (favicon.ico) tiedostopyyntöjen ohittamista varten lisätty muuttuja htmlextension muuttuja, sille hakurutiini dbs_html_parse_extension ja kutsu edelliselle rutiinille. Ei korjannut safari ongelmaa. Seuraavana ressu3 (moijari.com:5005) koodi:

void dba_loop()
{
 html_clear_all();
 if(!strcmp(htmlextension,"ico")) {
  dbs_html_set(0);
  dbs_html_printf("HTTP/1.0 404 Not Found\r\n");
  dbs_html_printf("Location: \r\n");                                                                                       
  dbs_html_printf("Server: %s\r\n", programname);                                                                                 
 } else {
  dbs_html_set(0);
  dbs_html_printf("HTTP/1.0 200 OK\r\n");
  dbs_html_printf("Location: \r\n");
  dbs_html_printf("Server: %s\r\n", programname);
  dbs_html_printf("Date: %s\r\n", htmltime);

  dbs_html_set(1);

  dbs_html_printf("\n<!doctype html>\r\n");
  dbs_html_printf("<html lang=\"fi\">");

  dbs_html_printf("<head>");
  dbs_html_printf("<meta charset=\"utf-8\">");
  dbs_html_printf("<title>%s</title>",proctitle);
  dbs_html_printf("<meta name=\"author\" content=\"Jari Kuivaniemi\">");
  dbs_html_printf("<meta name=\"copyright\" content=\"Jari Kuivaniemi\">");
  dbs_html_printf("</head>");

  dbs_html_printf("<body>");

  ressu3_app();

  dbs_html_printf("<br><br>%s, sha256(%s)<br><br>", programname,
          htmldigest);
  dbs_html_printf("\t\toriginal url: <a href=\"https://moijari.com:5001\">https://moijari.com:5005</a>\n");
  dbs_html_printf("\t\t or <a href=\"https://moijari.com:5005\">https://moijari.com:5005</a><br>\n");

  dbs_html_printf("</body>");

  dbs_html_printf("</html>");

  int len;

  dbs_html_set(0);

  len=strlen(html_get_string(1)) +
   strlen(html_get_string(2)) +
   strlen(html_get_string(3)) +
   strlen(html_get_string(4));
  dbs_html_printf("Content-Length: %d", len);
  dbs_html_printf("\r\n\r\n");

 }
}

End of muutokset.

Ohjelman käyttämiä muuttujia:

unsigned char *htmlin;
int htmlinlen=2048;

unsigned char htmlmethod[10];
unsigned char htmlpath[128];
unsigned char htmlversion[32];
unsigned char htmlfilename[64];
unsigned char htmlextension[10];
unsigned char htmlsessionid[33];
unsigned char htmltime[32];
unsigned char htmltimeshort[32];
unsigned char *htmlparams=NULL;
unsigned char htmldigest[HashLen*2+1];
unsigned char htmlmode[10];
unsigned char htmlip[32];
unsigned char htmlsslcipher[64];
unsigned char htmlhostname[33];
unsigned char htmlport[10];
unsigned char htmllanguage[10];

Rutiini muuttaa html-scriptin hexana esitetyn yksi numeroisen luvun int:iksi.

static int dbs_parse_hex1(unsigned char **str) /* 20131003 JariK */
{
 unsigned char *p;
 int digit;

 p=*str;
 digit=0;
 if(*p>='a'&&*p<='f')
  digit=*p-'a'+10,p++;
 else if(*p>='A'&&*p<='F')
  digit=*p-'A'+10,p++;
 else if(*p>='0'&&*p<='9')
  digit=*p-'0',p++;
 else digit=-1;

 *str=p;
 return(digit);
}

Tämä rutiini muodostaa html parametristä UTF8-merkkinonon.

Tässä versiossa on lisätty satunnaisuuden keräysrutiineja fort:lle (FORT_EVENTS_START ja FORT_EVENT_END), kuten muissakin myöhemmissä rutiineissa.

static int dbs_parse_html_string(
  int stringlen, unsigned char *string,
  unsigned char **html)
{
 int c,d,count,ok;
 unsigned char *s=string;
 unsigned char *h=*html;

 FORT_EVENTS_START(300)

 ok=0;
 count=0;

 while(isalnum(*h)||*h=='%'||*h=='+'||*h=='-'||*h=='_' || *h=='.'|| *h==',' || *h=='*') {
  ok=1;
  if(*h=='%') {
   h++;
   if((c=dbs_parse_hex1(&h))>=0) {
    if((d=dbs_parse_hex1(&h))>=0) {
     c=c*16+d;
    } else
     c=c;
   } else
    c=64;
   if(++count<stringlen)
    *s++=c;
  } else if(*h=='+') {
   if(++count<stringlen)
    *s++=' ';
   h++;
  } else {
   if(++count<stringlen)
    *s++=*h;
   h++;
  }
 }
 *s='\0';
 *html=h;

 FORT_EVENTS_END(301)

 return(ok);
}

Seuraavassa rutiinit, joita käytetään satunnaisuuden keräämiseen edellisessä ja seuraavissa funktioissa. Olen lisännyt sen sellaisiin rutiineihin jotka sisältävät suorituspituutensa puolesta suoritusajan vaihtelua. Jos et halua käyttää näitä lisää pikku-a FORT_EVENTS määritykseen. Voit tarkastella tapahtumien satunnaisuutta “grep source=300 fortevents.deb” komennolla, jossa 300 on halutun lähteen numero.

#ifdef FORT_EVENTS
#define FORT_EVENTS_START(source) \
 IUTIME micros;              \
 static int \
  pool=0, pool2=0; \
 if(fort_events) { \
  fort_add_random_event_time(&pool, \
  source, fort_event_mode); \
  fort_add_random_event_timer_start(&micros); \
 }
#else
#define FORT_EVENTS_START(source)
#endif

#ifdef FORT_EVENTS
#define FORT_EVENTS_END(source) \
 if(fort_events) \
  fort_add_random_event_timer_do(&pool2, \
   source, fort_event_mode, \
   &micros);
#else
#define FORT_EVENTS_END(source)
#endif

dbs_html_get_string muuntaa koko merkkijonon, ei pelkästään parametrejä UTF8 muotoon(se sisältää myös parametrierottimen ‘&’).

#include <stdarg.h>

int dbs_html_get_string(unsigned char *string,unsigned char **str,int len)
{
 int c,d,ok,count;
 unsigned char *p,*n;

 FORT_EVENTS_START(302)

 n=string;
 p=*str;
 ok=0;

 count=0;
 while(isalnum(*p)||*p=='%'||*p=='+'||
   *p=='-'||*p=='_'||*p=='=' || *p=='&' || 
   *p=='.' || *p=='*') {
  ok=1;
  if(*p=='%') {
   p++;
   if((c=dbs_parse_hex1(&p))>=0) {
    if((d=dbs_parse_hex1(&p))>=0) {
     c=c*16+d;
    } else
     c=c;
   } else
    c=64;
   if(count++<len)
    *n++=c;
  } else if(*p=='+') {
   if(count++<len)
    *n++=' ';
   p++;
  } else {
   if(count++<len)
    *n++=*p++;
   else
    p++;
  }
 }
 *n='\0';
 *str=p;

 FORT_EVENTS_END(303)

 return(ok);
}

Seuraava rutiini palauttaa seuraavan parametrin nimen ja arvon. Merkkijonon parsiminen aloitetaan s osoitteesta ja suorituksen jälkeen uusi merkkijonon kohta talletetaan takaisin s muuttujaan (**):

int dbs_parse_html_parameter(int namelen, unsigned char *name, 
  int valuelen,unsigned char *value,
  unsigned char **s)
{
 FORT_EVENTS_START(304)

 if(dbs_parse_html_string(namelen, name, s)==0)
  return(0);
 if((**s)=='=')
  (*s)++;
 dbs_parse_html_string(valuelen, value, s);
#ifdef OLD1
 if(dbs_parse_html_string(valuelen, value, s)==0)
  return(0);
#endif
 if(**s=='&')
  (*s)++;

 FORT_EVENTS_END(305)

 return(1);
}

Seuraava rutiini palauttaa halutun nimisen parametrin html sivun parametreista: Parametrit alkavat kohdasta htmlparams.

int dbs_get_parameter(char *name, int valuelen, unsigned char *value)
{
 int ok;
 unsigned char name2[32];
 unsigned char *h=htmlparams;

 FORT_EVENTS_START(306)

 value[0]='\0';
 ok=0;

 while(*h!='\0') {
  dbs_parse_html_parameter(sizeof(name2), name2, valuelen, value, &h);
  if(!strcmp(name,name2)) {
   ok=1;
   break;
  }
 }

 FORT_EVENTS_END(307)

 return(ok);
}

Tässä vanha tuttu sekuntien haku:

static unsigned long dbs_getseconds()
{
 struct timeval tv;

 gettimeofday(&tv, NULL);

 return((IUTIME)tv.tv_sec);
}

Seuraavalla rutiinilla palautetaan html-otsakkeen rivi, joka alkaa tietyllä merkkijonolla: (tällä haetaan ainakin Cookie ja Content-Length -rivit: (sessionid kenttää (+ ip:tä) ei vielä tarkasteta, ip:t poistettu, sessionid poistettu)

EET20201211183424, ip="x.x.x.x", callid="1826"
POST /app HTTP/1.1^M
Host: x.x.x.x:5004^M
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0^M
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8^M
Accept-Language: en-US,en;q=0.5^M
Accept-Encoding: gzip, deflate, br^M
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded^M
Content-Length: 230^M
Origin: https://x.x.x.x:5004^M
Connection: keep-alive^M
Referer: https://x.x.x.x:5004/logon^M
Cookie: sessionid=012345678901234567890123456789012; mode=Display; language=fi^M
Upgrade-Insecure-Requests: 1^M
static unsigned char *dbs_html_get_request_line(unsigned char *name)
{
 unsigned char *p;

 FORT_EVENTS_START(308)

 p=htmlin;
 while(*p!='\0') {
  if(!strncmp(p,"\r\n",2)) {
   p+=2;
   if(!strncmp(p,name,strlen(name))) {
    p+=strlen(name);
	if(*p==':') {
     p++;
     while(isblank(*p))
      p++;
     return(p);
    }
   }
  }
  p++;
 }
 FORT_EVENTS_END(309)

 return(NULL);
}

Tällä haetaan numeerinen html-otsakkeen rivi: (käytetään Content-Length haussa)

static void dbs_html_get_request_line_num(
  unsigned char *name,
  int lenbuffer, unsigned char *buffer)
{
 int len;
 unsigned char *n, *p;

 FORT_EVENTS_START(310)

 if((p=dbs_html_get_request_line(name))==NULL)
  sprintf(buffer,"0");
 else {
  len=0;
  n=buffer;
  while(isdigit(*p)) {
   if(++len<lenbuffer)
    *n++=*p;
   p++;
  }
  *n='\0';
 }
 FORT_EVENTS_END(311)
}

Tällä haetaan nimetty cookie:

void dbs_get_cookie(unsigned char *name,
  int valuelen, unsigned char *value)
{
 int len;
 unsigned char *p,*n;

 FORT_EVENTS_START(312)

 if((p=dbs_html_get_request_line("Cookie"))==NULL) {
  return;
 }

 while(*p!='\n' && *p!='\0') {
  while(isblank(*p))
   p++;
  if(!strncmp(p,name,strlen(name))) {
   p+=strlen(name);
   while(isblank(*p))
    p++;
   if(*p=='=')
    p++;
   while(isblank(*p))
    p++;
   n=value;
   len=0;
   while(*p!=';' && isprint(*p)) {
    if(++len<sizeof(htmlsessionid))
     *n++=*p;
    p++;
   }
   *n='\0';
   return;
  }
  while(*p!=';' && *p!='\n' && *p!='\0')
   p++;
  if(*p==';')
   p++;
  while(isblank(*p))
   p++;
 }

 FORT_EVENTS_END(313)
}

Tätä käytetään välilyönneillä erotellun cr-lf loppuisen merkkijonon parsimiseen: Se on lähinnä käytössä html-otsakkeen ensimmäisellä rivillä (POST /app HTTP/1.1^M)

static void dbs_html_parse_string(int buflen, char *buf, unsigned char **p2)
{
 int len;
 unsigned char *p;

 FORT_EVENTS_START(314)

 p=*p2;
 len=0;
 while(!isblank(*p) && *p!='\n' && *p!='\r') {
  if(++len<buflen) {
   *buf++=*p;
  }
  p++;
 }
 *buf='\0';

 while(isblank(*p))
  p++;

 *p2=p;

 FORT_EVENTS_END(315)
}

Tätä käytetään välilyönneillä erotellun cr-lf loppuisen merkkijoon parsimiseen. Se parsii tiedostopolun tiedostonimen: Se on käytössä html-otsakkeen ensimmäisellä rivillä (POST /app HTTP/1.1^M). Tiedostonimi on tietenkin tiedostopolun viimeisen kauttaviivan jälkeinen osa.

static void dbs_html_parse_filename(int buflen, char *buf,
 unsigned char *p)
{
 int len;
 unsigned char *n;

 FORT_EVENTS_START(316)

 len=0;
 n=buf;

 while(*p!='\0') {
  if(*p=='/') {
   n=buf;
   len=0;
  } else {
   if(++len<buflen)
    *n++=*p;
  }
  p++;
 }
 *n='\0';

 FORT_EVENTS_END(317)
}

Tämä rutiini hakee tiedoston nimen jatkeen (extension) edellisen kappaleen palauttamasta tiedostonimestä:

static void dbs_html_parse_extension(int buflen, char *buf, unsigned char *p)
{
 int len;
 unsigned char *n;

 FORT_EVENTS_START(330)

 len=0;
 n=buf;

 while(*p!='\0') {
  if(*p=='.') {
   n=buf;
   len=0;
  } else {
   if(++len<buflen)
    *n++=*p;
  }
  p++;
 }
 *n='\0';
 FORT_EVENTS_END(331)
}

Seuraavaa käytetään html-otsakkeen “payload” kentän hakuun. Se sisältää pyynnöstä riippuen joko parametrien arvot tai asiakkaalle palautetun html-sivun rivit. Payload kenttä löytyy html-otsakkeen ensimmäisen “\r\n\r\n”-merkkijonon jälkeen.

static unsigned char *dbs_html_get_params()
{
 int ok=0;
 unsigned char *p=htmlin;

 FORT_EVENTS_START(318)

 while(*p!='\0') {
  if(!strncmp(p,"\r\n\r\n",4)) {
   p+=4;
   ok=1;
   break;
  }
  p++;
 }

 FORT_EVENTS_END(319)

 if(ok==0)
  return(NULL);
 else
  return(p);
}

Aliohjelmaa käytetään lähinnä ohjelman lokien talletuksessa.

static void dbs_add_end_new_str(char *filename, char *string)
{
 int ok;
 char buffer[256];
 FILE *fp1;

 ok=0;
 if((fp1=fopen(filename,"r"))!=NULL) {
  while(fgets(buffer,sizeof(buffer),fp1)!=NULL) {
   buffer[strlen(buffer)-1]='\0';
   if(!strcmp(buffer,string)) {
    ok=1;
    break;
   }
  }
  fclose(fp1);
 }
 if(!ok) {
  if((fp1=fopen(filename,"a"))!=NULL) {
   fprintf(fp1,"%s\n",string);
   fclose(fp1);
  }
 }
}

Tätä rutiinia käytetään https- ja http-palvelimien jälkeen ja se hakee yhteyden ja html-otsakkeen tiedot lokien ja asiakasohjelman käyttämiin kenttiin. Lisäksi tämä kerää lokitietoja edellisistä.

void dba_loop();

static void dbs_run_loop()
{
 unsigned char *p;

 FORT_EVENTS_START(320)

 p=htmlin;
 dbs_html_parse_string(sizeof(htmlmethod), htmlmethod,&p);
 fprintf(stdout,"htmlmethod: \"%s\"", htmlmethod);
 fflush(stdout);

 dbs_html_parse_string(sizeof(htmlpath), htmlpath, &p);
 fprintf(stdout,", htmlpath: \"%s\"", htmlpath);
 fflush(stdout);

 dbs_html_parse_string(sizeof(htmlversion), htmlversion, &p);
 fprintf(stdout,", htmlversion: \"%s\"", htmlversion);
 fflush(stdout);

 dbs_html_parse_filename(sizeof(htmlfilename), htmlfilename, htmlpath);
 fprintf(stdout,", htmlfilename: \"%s\"", htmlfilename);
 fflush(stdout);

 dbs_html_parse_extension(sizeof(htmlextension), htmlextension, htmlfilename);
 fprintf(stdout,", htmlextension: \"%s\"", htmlextension);
 fflush(stdout);

 htmlparams=dbs_html_get_params();
 if(htmlparams==NULL)
  htmlparams="";
 fprintf(stdout,", htmlparamslen: \"%ld\"", strlen(htmlparams));

 html_clear_all();

 dba_loop();

 FILE *fp1;
 char filename[64];

 sprintf(filename,"%stimelog.deb",filenamehead);
 if((fp1=fopen(filename,"a"))!=NULL) {
  fprintf(fp1,"%s, ip=\"%s\"\n",htmltime, htmlip);
  fclose(fp1);
 }

 sprintf(filename,"%sips.deb",filenamehead);
 dbs_add_end_new_str(filename, htmlip);

 sprintf(filename,"%shostname.deb",filenamehead);
 dbs_add_end_new_str(filename, htmlhostname);

 if(htmlsslcipher[0]!='\0') {
  sprintf(filename,"%sciphers.deb",filenamehead);
  dbs_add_end_new_str(filename,htmlsslcipher);
 }
 sprintf(filename,"%shtml.deb",filenamehead);
 if((fp1 = fopen(filename,"a")) != NULL) {
  fprintf(fp1,"%s, ip=\"%s\", callid=\"%d\"\n",htmltime, htmlip, callid);
  fprintf(fp1,"%s\n",htmlin);
  for(int c=0;c<HTML_BUFFERS;c++) {
   if(strlen(html_get_string(c))>0) {
    fprintf(fp1,"%d: %s\n",c,html_get_string(c));
   }
  }
  fclose(fp1);
 }
 fprintf(stdout,"\ncallid: %d\n", callid++);
 sprintf(filename,"%scallid.deb",filenamehead);
 if((fp1 = fopen(filename,"w")) != NULL) {
  fprintf(fp1,"%d\n", callid);
  fclose(fp1);
 }
 FORT_EVENTS_END(321)
}

Seuraavana lopun palvelinohjelmien osat, joita käytetään sekä https- että http-palvelimissa.

#include <errno.h>
#include <openssl/ssl.h>
#include <openssl/err.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <signal.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
/* See: http://h41379.www4.hpe.com/doc/83final/ba554_90007/ch04s03.html */

#include <netdb.h>

#define backlog 5

int s,news;
char *cert_file = "cert.pem";
char *privatekey_file = "key.pem";

extern char *myport;

static int server_getaddrinfo(unsigned char *myport, struct addrinfo **res)
{
 int status;
 struct addrinfo hints;

 memset(&hints, 0, sizeof(hints));
 hints.ai_family = AF_UNSPEC;
 hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 hints.ai_flags = AI_PASSIVE;

 if ((status = getaddrinfo(NULL, myport, &hints, res)) != 0) {
  fprintf(stderr, "\n%s: getaddrinfo error: %s",
      procname, gai_strerror(status));
  fprintf(stderr, ", error code %d\n", status);
  fflush(stderr);
 }
 return(status);
}

static int server_socket(struct addrinfo *res)
{
 int s;

 if((s = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, res->ai_protocol))==-1) {
  fprintf(stderr, "%s: socket(), error: %d\n", procname, errno);
  perror("socket");
  fflush(stderr);
 }
 return(s);
}

static void server_bind(int s, struct addrinfo *res)
{
 if(bind(s, res->ai_addr, res->ai_addrlen)==-1) {
  if(errno == 98) {
   fprintf(stdout,"%s cannot bind, waiting to bind", procname);
   fflush(stdout);
   while(errno == 98) {
    sleep(10);
    fprintf(stdout,".");
    fflush(stdout);
    bind(s, res->ai_addr, res->ai_addrlen);
   }
   fprintf(stdout,"bind done!\n");
   fflush(stdout);
  } else {
   fprintf(stderr,"\n%s: cannot bind(), error: %d\n", procname, errno);
   perror("bind");
   fflush(stderr);
  }
 }
}

static int server_listen(int s)
{
 int listenfd;

 if((listenfd=listen(s,backlog))==-1) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot listen()\n", procname);
  perror("listen");
  fflush(stderr);
 }

 return(listenfd);
}

static void server_close(int s)
{
 if(close(s)==-1) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot close()\n", procname);
  perror("close");
  fflush(stderr);
 }
}

Palvelimiin on lisätty metodilla GET ehto, jolloin GET pyynnöt voivat olla yksi blokkisia.

Seuraavassa http-osuus palvelimesta:

#include <sys/socket.h>

#define TIMEFORMAT "%Z%Y%m%d%H%M%S"
#define HTMLTIMEFORMAT "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %Z"

static void http_server()
{
 int addr_size;

 struct sockaddr_in sa_cli;
 struct addrinfo *res;

 unsigned char buffer10[10];

 FORT_EVENTS_START(322)

 // plus space for '\0'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 htmlin = malloc(htmlinlen+1);

 signal(SIGPIPE, SIG_IGN);

 server_getaddrinfo(myport,&res);
 s = server_socket(res);
 server_bind(s,res);
 freeaddrinfo(res);
 server_listen(s); //listenfd=server_listen(s);                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


 for(;;) {
  FORT_EVENTS_START(323)

  addr_size = sizeof(sa_cli);
  news = accept(s, (struct sockaddr *)&sa_cli, &addr_size);

  strcpy(htmlip, inet_ntoa(sa_cli.sin_addr));
  sprintf(htmlport,"%d", sa_cli.sin_port);
  htmlsslcipher[0] = '\0';

  char host[32], serv[32];

  getnameinfo((struct sockaddr *)&sa_cli,addr_size,host,sizeof(host),serv,sizeof(serv),NI_NUMERICHOST|NI_NUMERICSERV);
  fprintf(stdout," numeric hostname:%s",host);
  fprintf(stdout," numeric service:%s",serv);

  getnameinfo((struct sockaddr *)&sa_cli,addr_size,host,sizeof(host),serv,sizeof(serv),NI_NUMERICSERV);
  fprintf(stdout," name hostname:%s",host);
  fprintf(stdout," service:%s",serv);

  htmlhostname[0]='\0';

  unsigned long seconds = dbs_getseconds();
  strftime(htmltimeshort, sizeof(htmltimeshort), TIMEFORMAT,
       localtime((time_t *)&seconds));
  strftime(htmltime, sizeof(htmltime), HTMLTIMEFORMAT,
       localtime((time_t *)&seconds));

  fprintf(stdout,"\nConnection(http) from %x", sa_cli.sin_addr.s_addr);
  fprintf(stdout,", ip %s", htmlip);
  fprintf(stdout,", port %s", htmlport);
  fprintf(stdout,", at %s\n", htmltime);

  int clen = 0;
  int reads = 0;
  int first = 1;
  int bytes, totalbytes=0;

  htmlparams = NULL;
  htmlin[0]='\0';

  while(htmlparams == NULL ||
     clen-strlen(htmlparams) > 0) {
   if(!first) {
    fprintf(stdout,", ");
   }
   fprintf(stdout,"read %d", reads);
   fflush(stdout);
   if((bytes=read(news, htmlin+totalbytes, htmlinlen-totalbytes))<0) {
    fprintf(stderr,"\n%s: cannot read()\n", procname);
    perror("read");
    fflush(stderr);
   }
   fprintf(stdout,"(%d bytes)", bytes);
   if(bytes==0)
    break;
   if(bytes>3 &&
     !isprint(htmlin[0]) &&
     !isprint(htmlin[1]) &&
     !isprint(htmlin[2])) {
    fprintf(stdout,"https packet?\n");
    htmlin[0]='\0';
    totalbytes=0;
    bytes=0;
    break;
   }
   *(htmlin+totalbytes+bytes) = '\0';
   fprintf(stdout,"%s\n",htmlin);
   totalbytes+=bytes;
   if(totalbytes>=htmlinlen) {
    // plus space for '\0'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
    htmlin=realloc(htmlin, htmlinlen*2+1);
    htmlinlen*=2;
   }

   htmlparams = dbs_html_get_params();
   unsigned char *p=htmlin;
   dbs_html_parse_string(sizeof(htmlmethod), htmlmethod,&p);
   if(!strcmp(htmlmethod,"GET"))
    break;
   dbs_html_get_request_line_num("Content-Length", sizeof(buffer10), buffer10);
   clen = atoi(buffer10);
   reads++;
   first = 0;
  }
  if(totalbytes==0)
   continue;
  fprintf(stdout,"\n%d reads", reads);
  fprintf(stdout,", received %d chars", totalbytes);
  fprintf(stdout,", read %d total bytes", totalbytes);
  fprintf(stdout,", input buffer size %d chars", htmlinlen);
  fprintf(stdout,", data=\"%s\"\n", htmlin);

  dbs_run_loop();

  for(int c=0;c<HTML_BUFFERS;c++) {
   if(strlen(html_get_string(c))>0) {
    if((bytes=write(news, html_get_string(c), strlen(html_get_string(c))))==-1) {
     fprintf(stderr,"\n%s: cannot write() dbs_html[%d]\n", procname, c);
     perror("write");
     fflush(stderr);
    }
   }
  }
  server_close(news);
  fflush(stdout);

  FORT_EVENTS_END(324)
 }
 FORT_EVENTS_END(325)
}

Seuraavaksi https-palvelin:

static void https_server()
{
 int status, addr_size;

 SSL_METHOD *method=NULL;
 SSL_CTX *ctx=NULL;
 SSL *ssl;
 X509 *peer_cert;

 struct sockaddr_in sa_cli;
 struct addrinfo *res;

 unsigned char buffer10[10];

 FORT_EVENTS_START(326)

 // plus space for '\0'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 htmlin = malloc(htmlinlen+1);

 signal(SIGPIPE, SIG_IGN);

 SSL_library_init();

 OpenSSL_add_ssl_algorithms();
 OpenSSL_add_all_ciphers();

 SSL_load_error_strings();


 if((method = (SSL_METHOD *)
   SSLv23_server_method()) == NULL) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSLv3_server_method()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 if((ctx=SSL_CTX_new(method)) == NULL) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_CTX_new()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 if(SSL_CTX_use_certificate_file(ctx,
   cert_file, SSL_FILETYPE_PEM) <= 0) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_CTX_use_certificate()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 if(SSL_CTX_use_PrivateKey_file(ctx,
   privatekey_file, SSL_FILETYPE_PEM)<=0) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_CTX_use_certificate()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 if(!SSL_CTX_load_verify_locations(ctx,
   cert_file, NULL)) {
  fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_CTX_verify_locations()", procname);
  fflush(stderr);
 }

 server_getaddrinfo(myport, &res);
 s=server_socket(res);
 server_bind(s, res);
 freeaddrinfo(res);
 server_listen(s); // listenfd = server_listen(s);                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 for(;;) {
  FORT_EVENTS_START(327)
  addr_size = sizeof(sa_cli);
  if((news=accept(s, (struct sockaddr *)&sa_cli, &addr_size))==-1) {
   fprintf(stderr,"\n%s: cannot accept()\n", procname);
   perror("accept");
   fflush(stderr);
  }

  strcpy(htmlip, inet_ntoa(sa_cli.sin_addr));
  sprintf(htmlport,"%d", sa_cli.sin_port);

  char host[32], serv[32];

  getnameinfo((struct sockaddr *)&sa_cli,addr_size,host,sizeof(host),serv,sizeof(serv),NI_NUMERICHOST|NI_NUMERICSERV);
  fprintf(stdout," numeric hostname:%s",host);
  fprintf(stdout," numeric service:%s",serv);

  getnameinfo((struct sockaddr *)&sa_cli,addr_size,host,sizeof(host),serv,sizeof(serv),NI_NUMERICSERV);
  fprintf(stdout," name hostname:%s",host);
  fprintf(stdout," service:%s",serv);

  unsigned long seconds = dbs_getseconds();
  strftime(htmltimeshort, sizeof(htmltimeshort), TIMEFORMAT,
       localtime((time_t *)&seconds));
  strftime(htmltime, sizeof(htmltime), HTMLTIMEFORMAT,
       localtime((time_t *)&seconds));


  fprintf(stdout,"\nConnection(https) from %x", sa_cli.sin_addr.s_addr);
  fprintf(stdout,", ip %s", htmlip);
  fprintf(stdout,", port %s", htmlport);
  fprintf(stdout,", at %s\n", htmltime);

  if((ssl=SSL_new(ctx)) == NULL) {
   fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_new()", procname);
   fflush(stderr);
  }

  if(SSL_set_fd(ssl,news) != 1) {
   fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_set_fd()", procname);
   fflush(stderr);
  }

  int doreadwrite=1,tries=0;

  for(;;) {
   tries++;

   if(tries>4) {
    doreadwrite=0;
    break;
   }

   status=SSL_accept(ssl);
   if(status==-1) {
    int sslerr=SSL_get_error(ssl,status);
    int saveerrno=errno;
    fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_accept(), status: %d, SSL error: %d, errno: %d",
        procname, status, sslerr, saveerrno);
    fflush(stderr);

    switch(sslerr) {
    case SSL_ERROR_WANT_READ:
     fprintf(stderr,", sslerr: SSL_ERROR_WANT_READ, retrying");
     continue;
    case SSL_ERROR_WANT_WRITE:
     fprintf(stderr,", sslerr: SSL_ERROR_WANT_WRITE, retrying");
     continue;
    case SSL_ERROR_SYSCALL:
     fprintf(stderr,", sslerr: SSL_ERROR_SYSCALL(5), errno: %d, retrying\n",saveerrno);
     ERR_print_errors_fp(stderr);
     continue;
    }
   } else
    break;
  }

  if(doreadwrite) {
   peer_cert = SSL_get_peer_certificate(ssl);
   if(peer_cert == NULL) {
    fprintf(stdout,", No peer certificate");
    fflush(stdout);
   }

   fprintf(stdout,"\n");

   int clen = 0;
   int reads = 0;
   int first = 1;
   htmlparams = NULL;
   int bytes, totalbytes = 0;
   while(htmlparams==NULL || clen-strlen(htmlparams) > 0) {
    if(!first) {
     fprintf(stdout,", ");
    }
    fprintf(stdout,"read %d", reads);
    fflush(stdout);
    if((bytes = SSL_read(ssl, htmlin+totalbytes, htmlinlen-totalbytes))<0) {
     fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_read()\n", procname);
     perror("SSL_read");
     fflush(stderr);
    }
    fprintf(stdout,"(%d bytes)", bytes);
    if(bytes==0)
     break;
    *(htmlin+totalbytes+bytes) = '\0';

    totalbytes+=bytes;
    if(totalbytes >= htmlinlen) {
     // plus space for '\0'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     htmlin=realloc(htmlin, htmlinlen*2+1);
     htmlinlen *= 2;
    }

    htmlparams = dbs_html_get_params();
    unsigned char *p=htmlin;
    dbs_html_parse_string(sizeof(htmlmethod), htmlmethod,&p);
    if(!strcmp(htmlmethod,"GET"))
     break;
    dbs_html_get_request_line_num("Content-Length",
                   sizeof(buffer10), buffer10);
    clen = atoi(buffer10);
    reads++;
    first = 0;
   }

   fprintf(stdout,"\n%d reads", reads);
   fprintf(stdout,", received %d chars", totalbytes);
   fprintf(stdout,", read %d total bytes", totalbytes);
   fprintf(stdout,", input buffer size %d chars", htmlinlen);
   fprintf(stdout,", data=\"%s\"\n", htmlin);

   strncpy(htmlsslcipher, SSL_get_cipher(ssl), sizeof(htmlsslcipher));

   dbs_run_loop();

   for(int c=0;c<HTML_BUFFERS;c++) {
    if(strlen(html_get_string(c))>0) {
     if((status=SSL_write(ssl, html_get_string(c), strlen(html_get_string(c))))<1) {
      fprintf(stderr,"\n%s: cannot SSL_write(), buffer %d, status: %d, SSL error: %d",
          procname, c, status, SSL_get_error(ssl,status));
      fflush(stderr);
     }
    }
   }
  }
  fprintf(stdout,"\nSSL connection using %s", htmlsslcipher);
  fflush(stderr);
  SSL_free(ssl);
  server_close(news);

  fflush(stdout);
  FORT_EVENTS_END(328)
 } // for(;;)                                                                                                                          
 SSL_CTX_free(ctx);
 FORT_EVENTS_END(329)
}

Tässä rutiini merkkijonon tallettamiseen. Käytetään lähinnä ohjelman parametreissa.

static unsigned char *dbs_save_string(unsigned char *string)
{
 unsigned char *temp = malloc(strlen(string)+1);
 strcpy(temp, string);
 return(temp);
}

Tällä lasketaan tiedoston eli tässä ajettavan ohjelman “sormenjälki”.

static void dbs_file_digest(char *filename,unsigned char *hash)
{
 int c;
 unsigned char buffer[1024];
 FILE *fp1;
 HashCtx ctx;

 HashInit(&ctx);
 if((fp1 = fopen(filename, "rb"))!=NULL) {
  while((c=fread(buffer, 1, sizeof(buffer), fp1)) > 0)
   HashUpdate(&ctx, buffer, c);
  fclose(fp1);
 }
 HashFinal(hash, &ctx);
}

Ja varsin pääohjelma:

int dba_main(int argc,char *argv[]);

static void dbs_version()
{
 fprintf(stdout,"%s, ", programname);
 fprintf(stdout,"%s\n", copyright);
 fflush(stdout);
}

int https=1;

int dbs_main(int argc,char *argv[])
{
 int c;
 for(c = 1; c < argc; c++) {
  if(!strncmp(argv[c], "--https",7))
   https = 1;
  else if(!strncmp(argv[c], "--http",6))
   https = 0;
  else if(!strncmp(argv[c], "--port",6)) {
   if(argv[c][6] != '\0')
    myport = dbs_save_string(&argv[c][6]);
   else
    myport = dbs_save_string(argv[++c]);
  } else if(!strncmp(argv[c], "-p",2)) {
   if(argv[c][2] != '\0')
    myport = dbs_save_string(&argv[c][2]);
   else
    myport = dbs_save_string(argv[++c]);
  } else if(!strncmp(argv[c], "--version",9)) {
   dbs_version();
  } else if(!strncmp(argv[c], "-v",2)) {
   dbs_version();
  }
 }
 return(0);
}

int main(int argc,char *argv[])
{
 unsigned char filedigest[HashLen],buffer10[10];

 procname=argv[0];

 dbs_file_digest("/proc/self/exe", filedigest);
 htmldigest[0]='\0';
 for(int c = 0;c < HashLen; c++) {
  char twodigits[3];
  sprintf(twodigits,"%02x", filedigest[c]);
  strcat(htmldigest, twodigits);
 }

 fprintf(stdout,"%s", programname);
 fflush(stdout);
 if(https)
  fprintf(stdout,", https");
 else
  fprintf(stdout,", http");

 fprintf(stdout,", port %s", myport);

 fprintf(stdout,", sha256(%s)\n", htmldigest);
 fprintf(stdout,"%s\n\n", copyright);
 fflush(stdout);

 dbs_main(argc,argv);
 dba_main(argc,argv);

 FILE *fp1;
 unsigned char filename[64];

 callid = 0;

 sprintf(filename,"%scallid.deb",filenamehead);
 if((fp1 = fopen(filename,"r")) != NULL) {
  fgets(buffer10, sizeof(buffer10), fp1);
  callid = atoi(buffer10);
  fclose(fp1);
 }

 sprintf(filename,"%spid.deb",filenamehead);
 if((fp1 = fopen(filename,"w")) != NULL) {
  fprintf(fp1,"%d\n", getpid());
  fclose(fp1);
 }

 if(https)
  https_server();
 else
  http_server();

 exit(0);
}